Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur beslist welke aanvragen gehonoreerd worden, aan welke activiteiten het fonds zijn medewerking verleent en bereidt de plannen voor de toekomst voor. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Piet Hoekstra voorzitter
Syb Tilstra secretaris
Jan de Jong penningmeester
Netty Posthumus lid
Erik Pereboom lid

Rigtje Snoek-Zwart bestuursondersteuning

U kunt contact met het bestuur opnemen door een bericht te sturen naar: info@foppefonds.nl

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, alsmede het uitoefenen van een aantal taken en bevoegdheden die in de statuten zijn genoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Sjoerd Feenstra voorzitter
Egbert van Hes secretaris
Klaasje Postma lid
Annet van der Hoek lid
Henk Gemser lid

Volg ons op social media